Πηγή: http://agiospanteleimon. blogspot.com/ (από e-mail)
Οι Νόμοι που περιγράφουν τους όρους για Δημόσιες Συναθροίσεις (πορείες κτλ) δίνονται παρακάτω. Παρακάτω αναφέρω μερικά από τα χρήσιμα άρθρα και παραγράφους που πρέπει να γνωρίζει κάποιος: - Άρθρο 3, §1 «Ο διοργανώνων δημοσίαν συνάθροισιν είναι και πρόεδρος αυτής. Εάν ο διοργανώνων είναι νομικόν πρόσωπον ή ένωσις προσώπων υφ' οιανδήποτε μορφήν, πρόεδρος της συναθροίσεως θεωρείται πάντοτε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου όργανον διοικήσεως του νομικού προσώπου ή της ενώσεως, ή εν ελλείψει........