Πηγή: http://omadadikigorwn.blogspot.com/2010/04/25.html

Νόμος 927:
«Άρθρο #1
1. Οστις δημοσίως, είτε προφορικώς είτε δια του τύπου ή δια γραπτών ή εικονογραφημένων ή παντός έτερου μέσου εκ προθέσεως προτρέπει εις πράξεις ή ενεργείας δυναμένας να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίαν κατά προσώπων ή ομάδος προσώπων εκ μόνου λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι' αμφότέρων των ποινών τούτων.

2. Δια των παρ. 1. ποινών τιμωρείται και όστις συνιστά ή συμμετέχει εις οργανώσεις, αι οποίαι επιδιώκουν ωργανωμένην προπαγάνδα ή δραστηριότητα πάσης μορφής τείνουσας εις φυλετικά διακρίσεις.

Άρθρο #2
Όστις δημοσίως, είτε προφωρικώς, είτε δια του τύπου ή δια γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας προσβλητικάς κατά προσώπου ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής η εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν [...]

Labels: