Πηγή: http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/12/blog-post_1394.html

Παρακάτω δίνεται σε έντυπη δίστηλη μορφή για καλύτερη (εκτύπωση και) ανάγνωση, καθώς είναι μεγάλο κείμενο! .........................