Γράφει ο Γιώργος Κοσμόπουλος
Εκπληκτικά συμπεράσματα γιά την σύνδεση τών πολιτικών Ανταγωνισμού μέ τούς ρυθμούς Ανάπτυξης στήν Ελλάδα εξάγονται από την τελευταία έκθεση της Κομισιόν γιά τη ζώνη τού Ευρώ.
Στήν έκθεση διαπιστώνεται ότι άν η Ελλάδα προστατεύσει τόν Ανταγωνισμό στήν αγορά καί επιβάλει τίς θεσμοθετημένες Αντιμονοπωλιακές πολιτικές ,πράγμα τό οποίο μέχρι τώρα δέν γινόταν,ο ρυθμός Ανάπτυξης της χώρας τά επόμενα 20 χρόνια θά αυξηθεί κατά 50%. Η προστασία τού Ανταγωνισμού μέ την επιβολή στή χώρα μας τών Αντιμονοπωλιακών πολιτικών τίς οποίες προβλέπει τόσο η ελληνική νομοθεσία ( ν.703/77) όσο καί η Ε.Ε.( αρθρ. 81 καί 82 της Ευρ.Συνθ.) σύμφωνα μέ την .................