Ο γνωστός για τις ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ θέσεις του,ΑΞΙΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,διοργάνωσε ημερίδα την προηγούμενη Κυριακή στον Πειραιά με θέμα τη Μασωνία.Ακολουθεί ο χαιρετισμός του σε αυτήν,που αξίζει να διαβαστεί από όλους:

"Καθώς μελετά κανείς τα τυπικά των μυήσεων και τελετών της Μασονίας εντυπωσιάζεται από την αυστηράν τήρησιν του Τυπικού ως να είναι θεόσδοτο κείμενο καθώς και από την μεγίστην ευσέβειαν και πίστιν των μοσόνων στόν Θεόν της Μασονίας «Μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)» του οποίου τον αγιασμόν, ευλογίαν και βοήθειαν επικαλούνται διαρκώς διά τα έργα τους, τας συνεδρίας τους και τη ζωή τους, με την επίκληση του ονόματός του η στοά άρχεται των εργασιών της και με την ιδίαν επίκλησιν κλείει αυτάς. Εις αυτόν ορκίζεται πίστιν ο μυούμενος και εις το όνομά του καθιερούται ως μέλος της Στοάς. .............