Το υπουργείο προστασίας του λαθρομετανάστη πολίτη το οποίο διακρίνεται για την ιδιαίτερη ευαισθησία του προκύρηξε διαγωνισμό ώστε να καταρτιστεί πρόγραμμα "εθελουσίας εξόδου" των λαθρομεταναστών.
Οι προσκλήσεις όπως αναφέρει αφορούν ενέργειες που διακρίνονται σε:
1. Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους.
2. Βασικός στόχος της ενέργειας είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και.........